ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται συνεχώς, όπως και η ανταγωνιστικότητα. Σε αυτή τη διευρυμένη αγορά και το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να στραφούν προς στρατηγικές διεθνοποίησής τους, εφαρμόζοντας νέα μοντέλα οργάνωσης, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων τους, αξιοποιώντας μέσα όπως νέες τεχνολογίες, αποτελεσματική διοίκηση έργων, συστήματα ελέγχου ποιότητας, συστήματα ελέγχου παραγωγής και μείωσης του κόστους παραγωγής και εσωτερικά συστήματα τα οποία βελτιώνουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού.

Σε έναν λοιπόν γοργά εξελισσόμενο κλάδο, αυτό των Οριζόντιων Δεξιοτήτων με μεγάλο εύρος απαιτούμενων εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα, τα στελέχη όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, χρειάζονται συνεχή ανάπτυξη, αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις που προδιαγράφουν οι εξελίξεις της αγοράς.

 

Στα πλαίσια αυτά η Vellum Global Educational Services έχει σχεδιάσει το Σχήμα Πιστοποίησης στον Τομέα των Οριζόντιων Δεξιοτήτων Vellum Horizontal Skills.

Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται είναι τα κάτωθι:

Οργάνωση & Διαχείριση Έργου / Project Management

 

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας /  Quality Management Officer

 

Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων / Modern Sales Techniques


Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας στην Αγγλική γλώσσα/ Horizontal Foreign Language Skills in the workplace in English language


Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών / Financial Services Assistant

 

Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

Κατεβάστε εδώ την Αίτηση Υποψηφίου για τις εξετάσεις μέσω Ε.Κ.

Αίτηση ενδιαφέροντος για εξ αποστάσεως εξετάσεις (EXAMINY)-7.2.3-10/3

Ενστάσεις

Ανάκληση Πιστοποιητικού

Διαδικασία Επαναπιστοποίησης