ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται συνεχώς, όπως και η ανταγωνιστικότητα. Σε αυτή τη διευρυμένη αγορά και το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να στραφούν προς στρατηγικές διεθνοποίησής τους, εφαρμόζοντας νέα μοντέλα οργάνωσης, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων τους, αξιοποιώντας μέσα όπως νέες τεχνολογίες, αποτελεσματική διοίκηση έργων, συστήματα ελέγχου ποιότητας, συστήματα ελέγχου παραγωγής και μείωσης του κόστους παραγωγής και εσωτερικά συστήματα τα οποία βελτιώνουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού.

Σε έναν λοιπόν γοργά εξελισσόμενο κλάδο, αυτό των Οριζόντιων Δεξιοτήτων με μεγάλο εύρος απαιτούμενων εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα, τα στελέχη όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, χρειάζονται συνεχή ανάπτυξη, αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις που προδιαγράφουν οι εξελίξεις της αγοράς.

 

Στα πλαίσια αυτά η Vellum Global Educational Services έχει σχεδιάσει το Σχήμα Πιστοποίησης στον Τομέα των Οριζόντιων Δεξιοτήτων Vellum Horizontal Skills.

Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται είναι τα κάτωθι:

Οργάνωση & Διαχείριση Έργου / Project Management

 

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας / Quality Management Officer

 

Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων / Modern Sales Techniques


Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας στην Αγγλική γλώσσα/ Horizontal Foreign Language Skills in the workplace in English language


Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών / Financial Services Assistant


Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης


Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας / Logistics


Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

 

Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου-Merchandiser


Εξωτερικός Πωλητής


Πωλητής Λιανικού Εμπορίου


Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης


Στέλεχος Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου


Υπάλληλος Γραφείου

 

Παράγοντες Άσκησης Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας

 

Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Risk Management με Ψηφιακά Εργαλεία

 

 

Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

Κατεβάστε εδώ την Αίτηση Υποψηφίου για τις εξετάσεις μέσω Ε.Κ.

Αίτηση ενδιαφέροντος για εξ αποστάσεως εξετάσεις (EXAMINY)-7.2.3-10/4_1

Ενστάσεις

Ανάκληση Πιστοποιητικού

Διαδικασία Επαναπιστοποίησης

 

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.