Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

  • Παρέχει εμπειρίες και ευκαιρίες για εφαρμογή της γνώσης.
  • Είναι προσβάσιμη 7ημέρες/εδβομάδα, 24ώρες/ημέρα, 52εβδομάδες/χρόνο
  • Παντού
  • Οποιαδήποτε ώρα
  • Πολλές δεξιότητες που μαθαίνονται σε δημόσια σχολεία σήμερα, θα είναι παρωχημένες μετά την αποφοίτηση.
  • Οι 10 καλύτερες εργασίες σήμερα, δεν υπήρχαν το 2004
  • Οι σημερινοί απόφοιτοι θα έχουν 5 με 15 καριέρες στη διάρκεια της ζωής τους
  • Η εκπαίδευση σχετίζεται με την προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο