Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

  • Παρέχει εμπειρίες και ευκαιρίες για εφαρμογή της γνώσης.
  • Είναι προσβάσιμη 7ημέρες/εδβομάδα, 24ώρες/ημέρα, 52εβδομάδες/χρόνο
  • Παντού
  • Οποιαδήποτε ώρα
  • Πολλές δεξιότητες που μαθαίνονται σε δημόσια σχολεία σήμερα, θα είναι παρωχημένες μετά την αποφοίτηση.
  • Οι 10 καλύτερες εργασίες σήμερα, δεν υπήρχαν το 2004
  • Οι σημερινοί απόφοιτοι θα έχουν 5 με 15 καριέρες στη διάρκεια της ζωής τους
  • Η εκπαίδευση σχετίζεται με την προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.